top of page

             CİLT: 8    SAYI: 2 (16)/KASIM 2016                                                                  VOLUME: 8  ISSUE: 2 (16)/NOVEMBER 2016    

MAKALELER/ARTICLES

 

"Neshin Gerçekleşmesinde Etkili Olan Faktörler"

The Factors That Caused To The Occurrence Of The Abrogation (Naskh)

Abdulkerim BİNGÖL (s. 565-583)

 

"Kur’an’da “Âlemîn” Sözcüğünün Toplumdilbilim Açısından Çözümlemesi" 

Analysis of The Word "Âlemîn" in Qur'an in Terms of Sociolinguistics

Erkan YAR (s. 584-602)

 

"Nasların Yeterliliğine Dair"

On The Sufficiency of The Nass

İbrahim ÖZDEMİR (s. 603-640)

 

"İmam Şafii’nin Kullandığı Hadis Kavramları (Er-Risâle Örneği)"

The Hadıth Concepts Used By Al-Imam Al-Şafii (In The Example Of Er-Risâle)

Fuat İSTEMİ (s. 641-667)

 

"Kabile, Devlet ve Küreselleşme Bağlamında Asabiye Kuramını Yeniden Okumak Mümkün Mü?"

Is It Possible to Review Asabiyya Theory in The Context of Tribe, State and Globalisation?

Mehmet Hişyar KORKUSUZ (s. 668-693)

 

"Mhallemî Lehçesinde Kullanılan Atasözü ve Deyimlerin Fasih Arapçada Kullanılan Atasözü ve Deyimlerle Mukayesesi"

"The Proverbs and Idioms That Used in Arabic Mhallami Dialect and Their Comparison wıth Proverbs and Idioms in Fusha Arabic"

Yaşar ACAT (s. 694-704)

 

"Burûc Sûresinin Kimliği ve Üslûbu Üzerine"

On Identity and Styles of The Burûj Sûrah

Mehmet Nurullah AKTAŞ (s. 705-727)

 

"Abduh Er-Râcihî ve Et-Tatbîku’n-Nahvî Adlı Eseri"

Abduh er-Râcihî and his work et-Tatbîku’n-nahvî

Mehmet Nafi ARSLAN (s. 728-753)

 

"Kur’an Meallerinde Yüklem Yanlışlarının Neden Olduğu Bazı Çeviri Hataları"

Some Tranlation Faults Caused by Using Wrong Verbs in Qur’an Translations

Abdülcelil BİLGİN  (s. 754-764)

 

"Seyyid Muhammed Râşid Erol’un Hayatı e Tasavvufî Etkisi"

The Life of Seyyid Muhammed Râşid Erol’s and His Effect Mystism

Salih ÖZCAN (s. 765-784)

 

"Türk Ocakları’nın Vilayat-i Şarkiye’de Teşkilatlanması ve Kurultaylarda Şark ile İlgili Tartışmalar (1924-1928)"

The Organization of Turkish Hearths in The East Provinces [Vilayat-i Şarkiye] and The Discussions About The “East” in The Congresses (1924-1928)

Ercan ÇAĞLAYAN (s. 785- 799)

 

"Wilfred Cantwell Smith’in İman Teolojisi"

Wilfred Cantwell Smith’s Theology of Faith

Mehmet Şükrü ÖZKAN (s. 800-819)

 

"Cahiliye Döneminde Hitabet"

Rhetoric in The Jahilliyah

Nesim SÖNMEZ (s. 820-840)

 

"Zemahşerî’nin Atvâqu’z-Zeheb, El-Kelimu’n-Nevâbiğ ve Maqâmât Adlı Eserlerinde Kişiyi İnşa Eden Özelliklerin Analitik Kritiği"

Analytical Critic  of The  Characteristics Vhich Form The Peronality in Zamakhsharî’s  Atvaqu’z-Zeheb, Al-Kalimu’n-Navabiğ and Maqamat

Hacı ÇİÇEK (s. 841-859)

 

"Muhammed Tahir El-Kürdî El-Mekkî El-Hattat: Hayatı ve Eserleri"

Muhammed Tahir El-Kurdî El-Mekkî El-Hattat: His Life And Works

Şahin ŞİMŞEK (s. 860-877)

 

"Allah -İnsan Arasında Ontolojik, Epistemolojik Ve Varoluşsal Bir İlişki Biçimi: Tevekkül"

Existential, Epistemological and Ontological Between Human Beings And Allah in The Relation: Tawakkul

Akif AKTO (s. 878-902)

 

"Mirza Ağahan-ı Kirmanî’nin Kasidesinde İttihad-ı İslam Söylemi ve Sultan Iı. Abdülhamid"

Panislamism and Sultan Abdul Hamd II in The Ode of Mirza Aga Khan Kirmanî

Nezahat BAŞÇI (s. 903-920)

 

"Diyarbakır Kent Algısı Üzerine Bir Araştırma"

Research on Urban Perception of Diyarbakır

Nazife GÜRHAN (s. 921-941)

 

"Tanrı-Mekân İlişkisi: ‘Her Yerde Bulunma’ ve ‘Aşkınlık’ Sorunu"

God-Space Relation: 'Omnıpresence' and 'Transcendence' Problem

Eyüp AKTÜRK (s. 942-961)

 

  "Nûru’l-Envâr Fî Şerhi’l-Menâr Li’ş-Şeyh Molla Cîven (Dirâsetun, Vasfiyetun, Naktiyetun)"

The Book of Molla Civen Named Nûru’l-Envâr Fî Şerhi’l-Menâr

Mahmoud Naassan  (s. 962-991)

 

"Mardin Şer’iye Sicillerinde Arapçanın Belge Dili Olarak Kullanılması ve Bu Dilde Yazılan Bir Belge Türü Olarak Mülk Alım-Satımlarında Kulanılan Yöntem"

The Use of Arabic Language in Ottoman Court Records in Mardin and The Method Used in Property Sales Documents in The 18th Century

Veysel GÜRHAN (s. 992-1005)

 

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/BOOK REVIEW

 

"Usûlu’l-İftâ ve Âdâbuhu"

Muhammed Takî el-Osmânî,  Dimeşk: Dâru’l-Kalem, 2014, 408 sayfa.

İhsan AKAY (s. 1006-1009)

 

"el-Elfâz el-Muste’mele fî’l-Mantiq"

Ebu Nasr  el-Farabî, Tahkîk û ta’lîq Muhsîn Mehdî, Çapa Duyemîn, Daru’l-meşâriq, Beyrut, Lubnan, 1986.

Mustafa ÖNCÜ (s. 1010-1013)

DUYURULAR
Duyuru

9. cilt 1. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Göndereceğiniz çalışmalar 9. cilt 2. sayı için değerlendirmeye alınacaktır

Dergimiz 2016 sayılarından itibaren TUBİTAK ULAKBİLİM TR Dizininde taranmaya başlanmıştır.

Dergimiz 2015 sayılarından itibaren EBSCO veri tabanında bulunmaktadır.

Dergimiz 2014 sayılarından itibaren İSAM veri tabanında taranmaya başlanmıştır.

2015 sayılarımız ile birlikte artık INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL 'dayız

DERGİPARK sayfamız : http://dergipark.gov.tr/sarkiat 

bottom of page