top of page

        CİLT:9  SAYI:1 (17)/NİSAN 2017                                                                   VOLUME:9  ISSUE:1 (17)/APRIL 2017  

Kapak ve Jenerik Dosyası 

MAKALELER/ARTICLES

"Necîp Mahfûz’un Üçlemesinde Eleştirel Gerçeklik"

"The Crıtıcal Realism in The Novels of Nagouib Mahfouz"

Asiye Çelenlioğlu (s. 1-21)

"Psikopolitik Boyutuyla İran Devrimi"

"Iranian Revolution with Psychopolitical Dimension"

Selçuk Demirkılınç (s. 22-43)

"Hicri IV. Yüzyıla Kadar Hadis İlmi ve Tarih İlminin Birbirleriyle Olan Tarihsel Münasebeti"

"The Hıstorical Relationship Between The Science of Hadith and Scıence of Hıstory untıl 4th Century"

Fuat İstemi (s. 44-68)

"Şathiye, Tekerleme ve “Tiridina Bandım” Türküsü Bağlamında İma ve Gerçeklik"

"The Implication and Reality Within The Context of Shathiyya,Rhyme and “Tiridina Bandım” Ballad"

Okan Alay (s. 69-88)

"İlk Manzum Türkçe-Kürtçe Sözlük: Nûbihara Mezinan"

"The First Turkish – Kurdish Dictionary Written in Verse: Nûbihara Mezinan"

M. Zahir Ertekin (s. 89-106)

"Kurtedîroka Çapemenî û Medyaya Zarokan A Kurdî"

"Kürtçe Çocuk Basını ve Medyasının Tarihçesi"

"The History of Kurdish Children’s Press And Medıa"

Kenan Subaşı (s. 107-132)

"رسالة في النذر" للملا خليل الإسعردي" 

"Molla Halil El-Is'ırdî'nin "Risâle Fi'n-Nezr" Adlı Eseri"

"The Book "Risâle Fi'n-Nezr" By Molla Khalil El-Is'irdî"

Hamit Sevgili (s. 133-151)

"Cuma Namazında Cemaat Sayısı ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi"

"The Evaulation Of Nass Related To The Number Of Congregation in Frıday Praying"

Orhan Canpolat (s. 152-188)

"İmam Münzirî’nin Hadis İlmine Yaptığı Hizmetler"

"The Facilities of Imam Munziri on The Science of Hadith"

M. Hadi Turan (s. 189-202)

"Adana-Akkapı Araplarının Fasih Arapçayı / Kuran Arapçasını Anlama Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme"

"An Examiination on The Understanding Levels of Adana-Akkapı Arabs of The Classical/ Quranic Arabic"

Musa Alp-Yusuf Özcan (s. 203-219)

"Kâdî Beydâvî’nin İlahiyât (Ulûhiyet) Görüşü"

"Kâdî Beydâvî's View of The Ilahiyât (Ulûhiyet)"

Ahmet Bardak (s. 220-240)

"الشعوبية في العصر العباسي "مهيار الديلمي أنموذجاً"

"Abbasi Döneminde Şuubiyye: Mihyâred-Deylemî Örneği"

 "Shu'ubiyya Movement in Abbasid Caliphate: Mihyar Al-Deylemi’s Example"

Ahmed Aldyab (s. 241-250)

"Kur’ân’daki Deyimlerin Kürtçe Meâllerdeki Çevirileri Hakkında Bir İnceleme"

"An Analysis About The Idioms of The Qur'an in The Kurdish Translations of The Qur'an"

Mehmet Salmazzem-Abdulkerim Bingöl (s. 251-272)

"İmam En-Neccâr Tâhir B. Ahmed El-Kazvînî’nin Manzum Akidetü Sünnet ve Cema’at Risalesi Bağlamında Kelâmî Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

"Tâhir B. Ahmad Al-Kazvînî’s Poetıcal Aqîda As-Sunna Va’l-Jamaa and His Theological Views"

Zübeyir Bulut (s. 273-296)

"ظاهرة التحويل في النحو العربي على ضوء اللسانيات المعاصرة"

"Çağdaş Dilbilim Işığında Arap Dili Gramerinde Üretici-Dönüşümsel Olgu"

"Transformation Phenomen in Arabic Grammar wıthin Contemporary Linguistics"

Abdelalim Boufatah (s. 297-314)

"Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim El-Kûrânî’nin Avâmil Tekmilesi"

"Ibrahim Al-Kuranı’s Takmilah in The Context of Explanation to The Avamil"

Ahmet Gemi (s. 315-335)

"Câbir B. Abdullah’in Hadis Rivayet Metodu"

"The Hadith Report Method of Câbir B. Abdullah"

Abdurrahman Ece (s. 336-363)

"Suûd Selefiyyesi’nin Hadîs Anlayışı"

"The Hadith Understanding of Saudi Arabia Salafıyyah"

Mazhar Tunç (s. 388-411)

"Diyarbakır’da Gösterişçi Tüketim Davranış Kalıpları ve Eğilimleri"

"Conspicuous Consumption Patterns of Behaviour and Tendencies in The City of Diyarbakır"

Muharrem Tunç (s. 412-432)

"Hurûfîlik ve Misâlî’nin Bir Gazelinin Hurûfîlik Bağlamında Şerhi"

"Hurûfîsm and The Interpretation of A Gazal of Mîsâlî in The Context of Hurûfism"

Sacide Gökmen (s. 433-452)

" شرح النحو في علم البدو للإمام النجار"

 (نظرية النحو المعتمدة على الفعل للحكيم الترمذي)

"İmam En-Neccâr’ın Şerhu’n-Nahv Fî ʿilmi’l-Bedv Adlı Eseri (Hakîm Et-Tirmizî’nin Fiile Dayalı Nahiv Teorisi)"

"Imam En-Naccar’s Book Called Şerhu’n-Nahv Fî İlmi’l-Badv (Hakim Et-Tirmidhı's Theory of Nahv Based on Verb)"

Mehmet Faruk Çifçi (s. 453-470)

KİTAP/METİN DEĞERLENDİRMESİ/BOOK REVIEW

"İttihat Ve Terakki Cemiyeti’nin Fırıldakları Yahut Tarih-i Mâtem"

"Tricks of Committee of Union and Progress or Sadness Years"

Oktay Bozan (s. 471-486)

"Bir Mevlevînin Hayatı: 17. Yüzyılda Sûfîlik Öğretisi ve Âyinleri-Alberto Fabio Ambrosio, Çev. Ayşe Meral, Kitap Yayınevi, İstanbul 2012, 348 Sayfa"

Büşra Çakmaktaş (s. 487-491)

TERCÜME/TRANSLATION

"Arap Dili ve İnsan Kimliği ile Olan İlişkisi"

"Arab Language and The Relationship wıth Human Identity"

Yazar: Şerif Kerma

Çev: Mesut Işık (s. 492-501)

GEZİ YAZISI/TRAVEL WRITING

 

"Mağrib’te Tarih ve Bugün"

Mağrib Yolculuğu ve Hatırda Kalanlar

Adnan Adıgüzel (s. 512-531)

bottom of page