top of page

             CİLT: 8    SAYI: 1 (15)/NİSAN 2016                                                                  VOLUME: 8  ISSUE: 1 (15)/APRIL 2016    

MAKALELER/ARTICLES

 

"18. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait (M. 1787-1789) 3757 Numaralı Tereke Defterinin Amid’deki Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Düşündürdüğü Bazı Hususlar"

Some Considerations Concerning The Social and Economic Implications of Life in Amid According to The 3757 Numbered Tereke Registers Belongs to Second Half of The 18th Century (1787-1789 A.C)

Ercan GÜMÜŞ-Veysel GÜRHAN (s. 1-14)

 

"Yaz Kur’an Kurslarında Uygulanan Kur Sistemiyle İlgili Öğreticilerin Görüşleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma" 

A Comparative Study On Instructives Wıews About Course of Studies System That Practiced in Summer Qur'an Schools

Adem KORUKCU-Davut IŞIKDOĞAN (s. 15-35)

 

"Tek Parti Döneminde Malatya’da Nüfus ve Demografik Yapı [1927-1950]" 

The Populatıon and Demographıc Structure Durıng The Sıngle-Party Perıod (1927-1950)

Ercan ÇAĞLAYAN (s. 36-53)

 

"Özgürlük Bağlamında İslam Aklı ile Batı Aklı Üzerine"

On Islamic and West Reason in Context of Freedom

Abdulnasır SÜT (s. 54-73)

 

"Seyda Seyyid Ali Fındıkî’nin Hayatı ve Tasavvufî Kişiliği"

Life of Seyda Seyyid Ali Fındıki and His Mystical Personality

Serdar SABUNCU (s. 74-92)

 

"Ahlâkî Davraniş Açısından İnanç ve Görev Ahlakı"

Faith and Moral Duty in The Context Ethical Behavior

Harun ÇAĞLAYAN (s. 93-107)

 

"Sosyal Kelam Bağlaminda Bireysel ve Toplumsal Barişin İnşasında Kur’an’in Temel Kriterleri"

The Main Qoranic Criteria in The Construction of Individual and Peace in The Context of Social Kalam

Ahmet ERKOL (s. 108-129)

 

"Gayb İlminin Yorumlanmasındaki Tutarsızlıklar (Muhammed Ali Sâbȗnî Örneği)"

The Inconsistencies on Interpretatıon of Unseen Knowledge Example of Muhammad Alî Sâbûnî

Maşallah TURAN (s. 130-153)

 

"Zemahşerî'nin  el-Kelimu´n-Nevâbiğ Adlı Eserinin Şerh ve Tercümelerine Dair Bir Değerlendirme"

An Evaluation on Annotations and Translations of The Book of Zamakhsharî Named Al-Kalimu´n-Navâbiğ

Hacı ÇİÇEK  (s. 154-176)

 

"Hinduizm’de Cenaze Törenleri (Antyeşti Samskara)" 

The Funeral Rıtes in Hinduism (Antyestı Samskara)

Cemil KUTLUTÜRK (s. 177-196)

 

"Sûre ve Ayetler Arasında "Tefâdul" Meselesiyle İlgili Yaklaşımların Kritiği"

Critique of Approaches to Between Surahs and Verses"Superiority/Tefâdul" Issue

Bayram KANARYA (s. 197- 216)

 

"Taberî Tefsirinde Kelime Tahlil Metodu"

The Method of Analysis Words in The Tabari’s Tafseer

Hacı ÖNEN (s. 217-233)

 

اللهجة العربية التي يتحدث بها أهالي مدينة طرسوس التابعة لمحافظة مرسين"

"(التدقيق في إطار تصريف الفعل والضمائر)

"Mersin’in Tarsus İlçesinde Konuşulan Arap Diyalekti (Zamir Ve Fiil Çekimi Bağlamında İnceleme)"

Arabic Dialect Spoken in Mersin’s Tarsus District (An Analyses Within The Context of Pronouns and Verbs Conjugations)

Yusuf ÖZCAN (s. 234-250)

 

"Hz. Peygamber (S.A.V.)’in Hayatında Bir İlke Olarak “Şefkat”

“Compassion” As A Principle in The Life of The Prophet Muhammad

Musa ÇETİN (s. 251-269)

 

"Kur’an’ın, Ahlaki Yönlendirmelerde İnsan Fıtratını Gözetmesi"

Consideration of The Qur’an of Human Nature in Ethical Guidances

Harun ŞAHİN (s. 270-296)

 

"Di Edebiyata Kurdî Ya Klasîk De Farisînûsî: Nimûneya Weda’î"

Klasik Kürt Edebiyatında Farsça Şiir Yazımı ve Weda’î Örneği

Persian Writing in Classical Literature: Weda’î Sample

Hayrullah ACAR (s. 297-326)

 

"Rivayetlerin Tespitinde Keşf, İlhâm ve Rüya"

"The Role Of Dıscovery Inspiration And Dream In The Detectıon Of Narratıons"

Murat KAYA (s. 327-339)

 

"Kürtçe Meâl-Tefsir Gelişim Süreci (Kurmancî Örneği)"

Kurdish Meaning-Exegesis Development Process (Kurmanji Sample)

Haşim ÖZDAŞ (s. 340-357)

 

"G. E. Lessing ve I. Kant’da Vahiy Kavramı ve Vahyin Pedagojik Değeri"

G. E. Lessıng and I. Kant’s Revelatıon Concept and Pedagogıcal Worth of Revelatıon

Hüseyin AYDOĞAN (s. 357-375)

 

   "Fiqihnameyeke Menzûm Di Edebiyata Kurdî De: Rîsaletu Sefînetu’l-Ekrad Ila Sebîli’r-Reşad/Sefîna Kurdan Ji Bo Ehlê Bajar Û Gundan A Mela Ebdulcelîlê Botî" 

Kürt Edebiyatında Manzum Bir Fıkıhname: Mela Ebdulcelîlê Botî’nin Rîsaletu Sefînetu’l-Ekrad İla Sebîli’r-Reşad/Sefîna Kurdan Ji Bo Ehlê Bajar Û Gundan Ad Eseri

A Poetic Islamic Law Book in Kurdish Literature: Rîsaletu Sefînetu’l-Ekrad İla Sebîli’r-Reşad/Sefîna Kurdan Ji Bo Ehlê Bajar Û Gundan By Mela Ebdulcelîlê Botî

Hayrullah ACAR  (s. 376-475)

 

Kürtler ve Türkler: “Kıldan Ayakkabı Giyenler ve Küçük Gözlüler”

Kurds and Turks: “Who Wear Woollen Shoes and Have Lıttle Eyes”

Emine Sonnur ÖZCAN (s. 476-492)

 

سنجـــــــار في أواخر العهد العثماني

 

(دراسة في أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية)

Osmanlının Son Dönemlerinde Sincar (Sosyal ve İktisadi Durum)

Sincar in The Last Period of Ottomans (Social and Economical Situation)

Falah Khairi Mirzo (s. 493-525)

 

TERCÜME/TRANSLATION

 

"Gazzâlî ve İsmâiliyye"

Ferhad Defteri

Çev: Naim DÖNER (s. 526-544)

 

"Edebî Tercüme ve Karşılaştırmalı Edebiyat"

Gassân es-SEYYİD

Çev: İsmail BOZKUŞ (s. 550-564)

 

 

 

 

Şeyh Ubeydullah Nehrî’nin Mesnevîsi: Tuhfetü’l-Ahbâb

Mehmet Saki ÇAKIR (s. 545-549)

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/BOOK REVIEW

bottom of page