CİLT: VII    SAYI: I (XIII)/NİSAN 2015     YIL: 7

MAKALELER/ARTICLES

(s. 48-68)

(s. 89-112)

(s. 113-149)

KLASİK METİN/CLASSICAL TEXT

TERCÜME/TRANSLATION

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/BOOK REVIEW

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Elektronik Ortamda 4 Aylık Periyotla Yayın Yapan Uluslararası Alan İndekslerinde Taranan Hakemli Bir Dergidir.

Journal of Oriental Scientific Research  is a refereed international journal published in electronic media