top of page

 

 

Saygıdeğer e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Okurları,

 

Yılda iki kez yayınlanan ve sosyal bilimler alanında çalışmalarını sürdüren dergimizin on ikinci sayısıyla altıncı yılımızı tamamlamaktan dolayı mutluyuz. Bu sayımızda İslam Hukuku, İslam Tarihi, Edebiyat, Hat Sanatı ve İslam Mezhepleri Tarihine dair makaleler yer almaktadır.

 

Bu sayımızın telif makaleler bölümünde beş çalışma yer almaktadır:

 

Kur’ân-ı Kerîm’in kitabeti bağlamında hat sanatında icâzet ve bir hat icâzetnâmesi örneği adlı ilk yazımız hat sanatına dair verilen bir icazetnameyi tetkik etmektedir. İcazetnameyi özgün kılan XIX. Yüzyılda Diyarbakır’da yazılmasıdır. Zira bu icazetname ile XIX. Yüzyılda Diyarbakır’da hat sanatının durumu ve icazetlerin içeriği hakkında bize bir fikir edinme imkanı sunmaktadır.

 

İkinci yazımız Osmanlı ülkesindeki Süryani ve Ermenilerin Protestanlaştırılması amacıyla XIX. Yy. da Anadolu’ya giriş yapan misyonerlik faaliyetlerine dairdir. Bu bağlamda araştırmada XIX. yüzyılın ikinci yarısında Mardin’de Amerikan misyonerlerinin faaliyetleri ele alınmaktadır.

 

Arapça telif edilen üçüncü yazımız İslam Hukukunda DNA delili ve bu delilin nesebin isbatında kullanımıyla ilgili problemleri ele almaktadır.

 

İslam tarihi-İslam Mezhepleri Tarihi ile ilgili olan dördüncü yazımız, Şii kaynaklarda Hz. Ömer algısına dairdir. Burada hz. Ömer’in kişiliği ve bazı uygulamalarının Şii kaynaklarda nasıl ele alındığı hususu üzerinde durulmaktadır.

 

Beşinci yazımızda anlatma esasına dayalı bir metin örneği olan “Yusuf ve Züleyha” mesnevisi ile ilgilidir. Mesnevi biçimbilimsel yöntemle ele alınarak müellifi Ebu 'Amr ed-Dânî (ö. 444/1053)'nin Yedi Harf’in anlamı hususundaki görüşleri ve ortaya koyduğu çözümler incelenmektedir.

 

Bu sayımızın kitap tanıtımı/biyografi/klasik metin/sempozyum tanıtımı/gezi notları bölümünde ise üç yazı yer almaktadır:

 

Biyoğrafi kısmında 2014 yılı içerisinde vefat eden bölgenin önemli ilmi şahsiyetlerinden Seyda Molla Mahmud Yuwacığî’nin hayatı ve ilmi yönü ele alınmaktadır.

 

Kitap tanıtımı/Çeviri kısmında İslam’ın ilk dört asrının kültür atlası sayılan Muhammed b. İshâq en-Nedîm’in “el-Fihrist”ine dair Bayard DODGE tarafından yazılmış olan girişin çevirisi yer almaktadır.

 

Klasik Metin kapsamında ise Mehmet Şerefeddin Yaltkaya’nın Daru’l-Funun İlahiyat Fakültesi Dergisinde neşredilen “Fatimiler ve Hasan Sabbah” başlıklı makalesinin sadeleştirilmesi yer almaktadır.

 

XII. sayımızın yayınında sekreteryal katkıları olan Arş. Gör. Fuat İstemi, Arş. Gör. Halide Rumeysa Küçüköner, Edebiyat öğretmeni ve yönetim kurulu üyemiz Şevki Efe ile Doktora öğrencimiz Necat AKAY’a teşekkür ederiz. Yine derginin teknik işlemlerini deruhte eden Yrd. Doç. Dr. Veysel Gürhan'a, telif makaleleriyle katkı sunan araştırmacılarımıza, bilimsel sorumluluğunu üstlenerek hakemlik yapan danışma heyetimizdeki bütün hocalarımıza müteşekkir olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

                                                                                                                                  Prof. Dr. Metin BOZAN

 

                                                                                                                           e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi

 

                                                                                                                                              Editörü

 

bottom of page