top of page

 

Saygıdeğer e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Okurları,

 

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi ailesi olarak dergimizin on dördüncü sayısıyla yedinci yılımızı tamamlamaktan dolayı mutluyuz. Bu sayımızda Tarih, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tefsir, İslam Edebiyatı ve Mantık alanlarına dair makaleler yer almaktadır.

 

Bu sayımızın telif makaleler bölümünde yedi çalışma yer almaktadır:

 

XVIII. Yüzyılda Mardin Kalesi Üzerine Bazı Tespitler adlı ilk yazımız XVIII. yüzyılda Mardin, Mardin kalesi ve kalenin şehrin karakterine etkisini konu almaktadır. Makale Mardin’deki mahkeme kayıtları ve arşiv belgeleri esas alınması açısından değerlidir.

 

İkinci yazımız İlmihâl Dindarlığının Ahlâk Algısı ya da “Ahlâklı İnsan” Tasavvurumuzun Geleneksel Kaynakları Üzerine Bazı Tespitler başlığını taşımaktadır. Makalede İnanç, ibadet, muamelat, savaş, barış ve diğer bütün alanlardaki faaliyetlerin gerçek amacının, her şeyden önce ahlâklı bir insan ve dolayısıyla da ahlaklı toplum kazanımı olduğuna vurgu yapılmaktadır.

 

Tefsir alanı ile ilgili üçüncü çalışma Ankebut Suresi’nin 11. Ayeti Bağlamında Mekke Döneminde Nifak başlığı altında Mekke döneminde nifak konusunu ele almakta ve Medine’de ortaya çıktığı bilinen nifak hareketinin Mekke’de olup olmadığını tetkik etmektedir.

 

Dördüncü çalışmamız, İslam Edebiyatı’na dairdir. Mehmed Rif’at Efendi’nin Risâle-i Tâc-ı Kādiriyye’si, Kādirî taçlarını konu almakta; tâçların ortaya çıkışı ve çeşitleri ile pul veya gül tabir olunan tarikat mührü hakkında bilgiler içermektedir. Ayrıca çalışmanın sonunda kaynak eserin iki nüshanın tam metni verilmiştir.

 

Said Paşa ve Hulâsa-i Mantık Adlı Eseri adlı beşinci yazımız, kendi döneminde önemli bir devlet adamı olan Said Paşa ve onun hacim olarak küçük olmasına rağmen içerik bakımından kapsamlı eseri Hulâsa-i Mantık'ı ele almaktadır.

 

Altıncı ve son makalemiz Müslüman Geleneğinde On Müjdelenmiş/el-Aşaratu’l-Mubeşşara İnancı ve Temellerini ele almaktadır. Çalışma, bu inanışı ortaya çıkaran sosyal ve siyasal yapıyı çözümlemeye çalışmakta; el-Aşeretu’l-Mubeşşere İnancı'nın akli ve nakli delillerini irdelemektedir.

 

Kitap tanıtımı ve çeviri kısmında ise üç çalışma mevcuttur

 

Kitap tanıtımının ilkinde Tâhâ Muhammed Fâris'in Tefâsîru’l-Kur’âni’l-Kerîm Hasebe Tertîbi’n-nüzûl-Dirâse ve Takvîm eseri tanıtılmaktadır. İkincisi ise Osmanlı-Safevi mücadelesi ve etkileri üzerine o dönemde yazılmış olan Hasan Rumlu'nun Ahsenü’t-Tevarih adlı eseridir.

 

Çeviri olarak ise Humphrey J. Fisher’in Ahmadiyyah A Study in Contemporary Islam on the West African Coast adlı eserinde yer alan Batı Afrika Pagan kültürünün genel karakteristiğini sunan “Characteristics of Paganism (Paganizm’in Özellikleri)” adlı bölümünün tercümesini sunacağız.

 

XIV. sayımızın yayınında desteklerini esirgemeyen editör yardımcımız Doç. Dr. Mehmet BİLEN'e, sekreteryal katkıları olan Arş. Gör. Fuat İstemi'ye, sekreteryanın yanı sıra makaleleri İngilizce açısından denetleyen Arş. Gör. Halide Rumeysa Küçüköner'e teşekkür ederiz. Yine derginin teknik işlemlerini deruhte eden Yrd. Doç. Dr. Veysel Gürhan'a, telif makaleleriyle katkı sunan araştırmacılarımıza, bilimsel sorumluluğunu üstlenerek hakemlik yapan danışma heyetimizdeki bütün hocalarımıza müteşekkir olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

        Prof. Dr. Metin BOZAN

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Editörü

bottom of page