Saygıdeğer e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Okurları,

 

 

Yılda iki kez yayınlanan ve sosyal bilimler alanında çalışmalarını sürdüren dergimizin yedinci yıl on üçüncü sayısıyla yine sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Dokuz araştırma iki tercüme ve bir kitap tanıtımından oluşan bu sayımız, Sosyoloji, Tasavvuf, Tasavvuf Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Tefsir, Din Eğitimi, İslam Hukuku ve Arapça’ya dair makaleler içermektedir.

 

Bu sayımızın telif makaleler bölümünde dokuz çalışma yer almaktadır:

 

Politik Aktör Olarak 1960’lar Türkiye gençliği ve toplumsal profili adlı ilk yazımız 1960-1970 yılları arasında Türkiye’deki üniversiteli genç nüfusun toplumsal profilinin anlaşılması üzerinedir.

İkinci yazımız XII. ve XVII. asırlarda Diyarbakır Sûfîleri, şehrin tekke ve zâviyeleri ve tasavvuf kültürüne dairdir.

İslam Mezhepleri Tarihi ile ilgili olan üçüncü yazımız, Zeydiyye mezhebinin önde gelen liderlerinden İmam Kâsım b. İbrahim er-Ressî’nin (246/860) Şiî fırkaları tasnifi ile ilgilidir.

Dördüncü yazımız “Gadab” kavramı ve Kur’ân perspektifinden analizi üzerinedir. Araştırmada Allah’ın gadabına en çok hedef olan toplumlar ve diğer kesimler ele alınmaktadır.

 

İslam Hukukuna dair beşinci yazımızda ise hicri beşinci asır ve sonrasında yaşamış Şafiî usûlcülerin, “edille-i erbâa”dan sonra beşinci delil diye adlandırdıkları istidâl delili hakkındaki görüşler incelenmektedir.

Felsefi-Nazari tasavvufun önde gelen isimlerinden Aynü’l-Kudât-ı Hemedânî ile ilgili olan sekizinci makalemizde ise onun varlığın birliği düşüncesinin en önemli ikinci boyutu olan Hakîkat-i Muhammediyye’ye dair ilgili görüşleri ele alınmaktadır. 

Sonuncu makalemiz ise Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan فَعُولٌ  ve فَعِيلٌ kalıpları ve kullanıldığı anlamlar ile ilgilidir.

 

 

Bu sayımızın kitap tanıtımı/biyografi/klasik metin/sempozyum tanıtımı/gezi notları bölümünde ise üç yazı yer almaktadır:

 

Klasik Metin kapsamında ise İslam’ın ilk dört asrının kültür atlası sayılan Muhammed b. İshâq en-Nedîm’in “el-Fihrist”inden Yedinci Maqâle Üçüncü Fen “Qadîm Tabiplerin ve Son Dönem Hekimlerinin Haberleri ve Yazdıkları Kitapların İsimleri Hakkındadır” adlı bölümün çevirisi yer almaktadır.

Çeviri kısmında ise Muhammed Mustafa el-A’zami’nin Menhecu’n-Nakd İndel Muhaddisin Neş’etuhu ve Tarihuhu adlı eserinin beşinci bâbı “Hadis Tenkit Yöntemleri İle Tarih Tenkit Yöntemlerinin Karşılaştırılması” yer almaktadır.

Kitap tanıtımı olarak ise Türkiye’de Hadis alanında yapılmış kaynak niteliğindeki önemli çalışmalarından birisi olan Prof. Dr. M. Said Hatipoğlu’nun İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu adlı kitabı tahlil edilmektedir.

 

XIII. sayımızın yayınında başta editör yardımcımız Doç. Dr. Mehmet BİLEN ile sekreteryal katkıları olan Arş. Gör. Fuat İstemi ve Arş. Gör. Halide Rumeysa Küçüköner’e teşekkür ederiz. Yine derginin teknik işlemlerini deruhte eden Yrd. Doç. Dr. Veysel Gürhan'a, telif makaleleriyle katkı sunan araştırmacılarımıza, özellikle de bilimsel sorumluluğunu üstlenerek hakemlik yapan danışma heyetimizdeki bütün hocalarımıza müteşekkir olduğumuzu belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

 

Prof. Dr. Metin BOZAN

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Editörü